बेमौसमी तरकारी खेती प्रवर्धन कार्यक्रम
प्रस्ताव ढाँचा फलफूलबाली विकास सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८०
प्रस्ताव ढाँचा रैथानेबाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८०
प्रस्ताव ढाँचा आलु तथा तरकारीबाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८०
प्रस्ताव ढाँचा आलु उत्पादन प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०८०
प्रस्ताव ढाँचा खाद्यान्वाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८०
vegetable cultivation proposal
कृषक, कृषि फार्म, कृषि कम्पनी, समूह, सहकारीले पेश गर्ने प्रस्तावनाको ढाचाँ
समूह वा सहकारी संस्थाले पेश गर्ने प्रस्तावनाको ढाचाँ
फलफुल बगैंचा सुध्रिढिकरण तथा क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमको अनुसूची
नयाँ ब्लक विकास कार्यक्रमको निवेदनका लागि अनुसुची-१० र वडाको सिफारिस नमुना (११/९) को सूचना
आवश्यक कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यावसाहिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रममा अनुदानका लागि आवेदन फाराम (नमूना)
रास्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रमको लागि कृषकहरुले भर्ने आवेदन फारम
उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती (doubling productivity poly house/ net house) कार्यक्रमको लागि आवेदन फारमको ढाँचा
अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण प्राप्त गर्न चाहने साझेदारले कृषि ज्ञान केन्द्रमा पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा
नमुना कृषि फर्म निरन्तरताको लागि प्रस्तावकले पेश गर्नुपर्ने आवेदन फारमको ढाँचा