कास्की जिल्लाको आ.व २०८०/०८१ को जिल्ला दररेट
फलफूल, तरकारी तथा नगदेबाली विरुवा नर्सरी/श्रोतकेन्द्र स्थापना संम्बन्धि कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
विज वृद्धि तथा बीउ विजनमा आत्मनिर्भरता कार्यक्रम संबन्धि मापदण्ड 2078
विशेष बाली प्रबर्धन कार्यक्रम संबन्धि मापदण्ड
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यन्वयन म्यानुअल
रास्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ (दोश्रो संसोधन २०७५)
उन्नत बिउ उत्पादन कार्यक्रम प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७७
उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि
सामूहिक खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७५ (प्रथम संशोधन)
कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी ( तेश्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७५-२०७७/०५/०३